Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Μέριμνα

 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Φοιτητική Εστία - Σίτιση
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Κάρτα απεριορίστων διαδρομών
Ελεύθερες Δράσεις
Κέντρο Στήριξης Φοιτητών
Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  

Στους φοιτητές παρέχεται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν παρέχεται από κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η περίθαλψη καλύπτει το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα έτη φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

Για την παροχή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Για τη χορήγηση του βιβλιαρίου απαιτούνται:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι επιθυμούν την υγειονομική περίθαλψη του Πανεπιστημίου Πατρών και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα
 • Μία φωτογραφία
Επίσης, οι φοιτητές που διαθέτουν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), οσάκις χρειαστεί να μεταβούν στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α. απαιτείται η προσκόμιση στη Διεύθυνση Φοιτητής Μέριμνας των ακόλουθων:
 • Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Πατρών (θεωρημένο για το τρέχον έτος)
 • Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι έχουν τη φοιτητική ιδιότητα
 • Διαβατήριο
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 327/83, ΦΕΚ 117/83. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος.

Φοιτητική Εστία - Σίτιση

Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 650 μονόκλινα δωμάτια, εστιατόριο, κυλικεία και αίθουσα ψυχαγωγίας. Κριτήριο για δυνατότητα διαμονής αποτελεί η οικονομική κατάσταση του φοιτητή.

Δικαιολογητικά για στέγαση στη φοιτητική εστία (Παν. Έτος 2007-2008)

 1. Αίτηση (χορηγούμενη από την Φοιτητική Εστία)
 2. Βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία του Τμήματος του Παν/μίου (ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι πέτυχε στο .... Τμήμα, εάν δεν έχει γίνει ακόμη εγγραφή)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένης ή πιστοποιητικό γέννησης (από Δήμο ή Κοινότητα)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Αρμόδια Δημοτική ή άλλη Αρχή (σε περίπτωση που από την οικογένεια σπουδάζουν και άλλα παιδιά ή προέρχονται από πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις )
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (σε περίπτωση που δεν έχει σταλθεί, συμπεριλαμβάνετε το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν διαθέτουν οι γονείς ή ο ίδιος ιδιόκτητη κατοικία στην Πάτρα
 7. 1 φωτογραφία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2007.

Πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία της Φοιτητικής Εστίας,  και στο τηλέφωνο 2610-992359 / 992360.

Η σίτιση των φοιτητών στον χώρο του Πανεπιστημίου είναι δυνατή στο Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας και του Πάρκου της Ειρήνης, επίσης στα κυλικεία του Κτιρίου Β', Φυσικής, Φοιτητικής Εστίας και Πάρκου της Ειρήνης και τέλος στα κιόσκια στις στάσεις του λεωφορείου.Ορισμένοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση.

Η σίτιση στη Φοιτητική Εστία αρχίζει με την έναρξη του παν/κού έτους και τελειώνει την 30η Ιουνίου 2008, όλες τις ημέρες (πρωϊ, μεσημέρι, βράδυ), πλην των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα, και τους θερινούς μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους (πέραν της 30-6-08), αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος του Ιδρύματος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επίσης εξυπηρετούνται και μπορούν να σιτίζονται οι έχοντες την φοιτητική ιδιότητα μεν, αλλά μη δικαιούμενοι, με την καταβολή ενός μικρού χρηματικού ποσού, (2 ευρώ ημερησίως), απευθυνόμενοι στο Λογιστήριο του Εστιατορίου της Φοιτητικής Εστίας-Πανεπιστημιούπολη, προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη κάρτα σίτισης. Οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου της Φοιτητικής Εστίας είναι, πρωί: 7.00-9.00 π.μ., μεσημέρι 12.30-15.00 μ.μ. και βράδυ 18.30-21.00 μ.μ. Σε 15νθήμερη βάση ανακοινώνεται το πρόγραμμα διατροφής του εστιατορίου στην Υπηρεσία μας και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.upatras.gr) για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών. Υπεύθυνος του Τμήματος Σίτισης είναι ο κ. Παναγιώτης Ρέγκλης, τηλ.: 2610-997 969. Για ό,τι αφορά το εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλ.: 2610- 992 359/360 και FAX: 2610-993 550.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο με εγκαταστάσεις κλασσικού αθλητισμού, γήπεδο ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, τένις και σκοποβολής. Η χρήση των εν λόγω εγκαταστάσεων, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ελεύθερη. Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών στο Γυμναστήριο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και στο τηλέφωνο 993-055.

Μηνιαία Κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Χορηγούνται φοιτητικές κάρτες απεριορίστων διαδρομών από την Πάτρα στην Πανεπιστημιούπολη και αντίστροφα. Αυτή τη δυνατότητα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με την αντίστοιχη καταβολή ενός μικρού χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται από τη Σύγκλητο μετά τη θετική έκβαση του μειοδοτικού διαγωνισμού στον οποίο προβαίνει το Πανεπιστήμιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3027/2002. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η εν λόγω διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα σταλεί σχετική ανακοίνωση στις Γραμματείες των Τμημάτων, για την έναρξη διάθεσής της.

Ελεύθερες Δράσεις

Κάθε χρόνο διοργανώνεται σειρά μαθημάτων-σεμιναρίων, που αναφέρονται σε αντικείμενα πέρα από τα καθαρώς Πανεπιστημιακά και είναι π.χ. θέματα μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, χειροτεχνίας, συντήρησης παλαιών αντικειμένων, χορού, κ.α. Σκοπός των «Ελεύθερων Δράσεων» είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη, κατά τον ελεύθερο χρόνο, γενικότερων ενδιαφερόντων και ενασχολήσεων και απευθύνονται σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητος, ήτοι καθηγητές-υπαλλήλους-φοιτητές, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής. Οι «Ελεύθερες Δράσεις» γίνονται τις απογευματινές ώρες και διαρκούν περίπου 3 μήνες με μια μικρή εφάπαξ οικονομική συμμετοχή αυτών, περίπου 110 Ευρώ που καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα παρακολούθησης και καλύπτει όλο το τρίμηνο που θα τις παρακολουθήσουν.

Κέντρο Στήριξης Φοιτητών

Παρέχει υπηρεσίες σε φοιτητές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον. Ειδικότερα το ειδικό γραφείο-Κέντρο Στήριξης Φοιτητών λειτουργεί από την αναπλ. καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής κ. Ι. Γαβριήλ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υγείας στους φοιτητές. Η κ. Γαβριήλ δέχεται τους φοιτητές κάθε Πέμπτη, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση στον αριθ. 2610-994 534.

Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος λειτουργούν οι διάφορες πολιτιστικές ομάδες οι οποίες επιχορηγούνται κυρίως από το Πανεπιστήμιο με πιστώσεις τις οποίες κατανέμει η Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης και το Ιδρυμα Τοπάλη.

Κορυφαία περίοδος πολιτιστικής δραστηριότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι η ετήσια διοργάνωση της Πολιτιστικής Εβδομάδας του Ιδρύματος, η οποία διεξάγεται την άνοιξη κάθε έτους και την ευθύνη της οποίας έχει η Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Συμμετέχουν όλες οι πολιτιστικές ομάδες. Οι χώροι του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος, φιλοξενούν κατεξοχήν τις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Εβδομάδας που αφορά συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικά δρώμενα, εικαστικές εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας, κ.α. Επίσης, ο περιβάλλων χώρος της Πανεπιστημιούπολης σε συνδυασμό με τον ανοιξιάτικο καιρό προσφέρεται για υπαίθριες συναυλίες των φοιτητικών μουσικών τμημάτων. Τις εκδηλώσεις παρακολουθούν τόσο οι φοιτητές, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσο και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Πληροφορίεςγια τις δραστηριότητες του Τμήματος Πρόνοιας και Εκδηλώσεων δίνονται στο τηλ. 2610 997 968.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών