Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Μέριμνα - Σίτιση

 

Σίτιση 

Α. Δωρεάν σίτισης δικαιούνται

Όρια Εισοδήματος (σε ευρώ) για δωρεάν Σίτιση
Ακαδ. Έτος 2006-2007

1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4 παιδιά 5 παιδιά
Εκτός Πατρών
(Μισθωτοί)

2ος Φοιτητής
3ος Φοιτητής

37.000

39.000
40.000

41.000
42.000
43.000

43.000
44.000
45.000

45.000
46.000
47.000
Εκτός Πατρών
(Ελ.Επαγ)
2ος Φοιτητής
3ος Φοιτητής

28.000

30.000
31.000

32.000
33.000
34.000

34.000
35.000
36.000

36.000
37.000
38.000
Πατρινοί
(Μισθωτοί)

2ος Φοιτητής
3ος Φοιτητής

31.000

33.000
34.000

35.000
36.000
37.000

37.000
38.000
39.000

39.000
40.000
41.000
Πατρινοί 
(Ελ. Επαγ)
2ος Φοιτητής
3ος Φοιτητής

22.000

24.000
25.000

26.000
27.000
28.000

28.000
29.000
30.000

30.000
31.000
32.000

 • Άγαμοι φοιτητές που διαθέτουν δικό στους εισόδημα : όταν το προσωπικό τους εισόδημα, που προκύπτει από το εκκα8αριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, συνυπολογιζόμενο αθροιστικά και με το αντίστοιχο εισόδημα των γονέων τους δεν υπερβαίνει τα ποσά των περιπτώσεων 1Α και 1Β

 • Ορφανοί, έγγαμοι : 25.000

 • Μισθωτοί-έγγαμοι : 35.000

Στα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων προστίθεται 3.000 ευρώ εάν ο αδερφός φοιτητής φοιτά σε Ίδρυμα με άλλη έδρα και εκτός κατοικίας γονέων

Ο Φοιτητής παύει να έχει το δικαίωμα δωρεάν σίτισης , όταν :

α) Περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του /της,
β) Συμπληρώσει το ανώτερο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης σύμφωνα με το νόμο (τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για την περάτωση των σπουδών προσαυξανόμενα με δύο έτη).

Β . Ποιοι δεν δικαιούνται σίτισης

 1. Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτισης οι φοιτητές που κατατάχθηκαν με επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου και όσοι γράφτηκαν ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις (Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών )

 2. Οι αλλοδαποί φοιτητές , εκτός ειδικών περιπτώσεων ( των Υπουργείων Παιδείας , Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας ή φιλοξενούμενων σύμφωνα με εγκεκριμένο προγράμμα συνεργασίας),

 3. Οι στρατευμένοι φοιτητές και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση ,

 4. Οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτηση για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή .

Γ . Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Παν. Έτος 2006-2007)

Ο /Η φοιτητής /τρια, που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν, πρέπει να υποβάλει στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας απλή αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του /της (το έντυπο της αίτησης το δίνει η Υπηρεσία μας) με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο φαίνονται:

 • το ακαδημαϊκό έτος της πρώτης εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
 • και ο τρόπος εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο (με εισαγωγικές εξετάσεις, με μετεγγραφή, κλπ).
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δ.Ο.Υ.* οικονομικού έτους 2006, για το ετήσιο συνολικό δηλούμενο εισόδημα (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση οι γονείς θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν. 1599/1986, προς την Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας, στην οποία να δηλώνουν:
 1. Ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση και
 2. Την αρμοδία για την φορολογία του εισοδήματός τους Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Την υπεύθυνη αυτή δήλωσή τους θα καταθέτουν εις διπλούν αρχικά στην οικεία Δ.Ο.Υ, η οποία αφού κρατήσει την μία για έλεγχο, θα τους παραδίδει την άλλη με καταχωρημένη σ΄αυτή πράξη ότι: «παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο», η οποία και θα υποβάλεται στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δ.Ο.Υ.* για το ετήσιο δηλούμενο ατομικό εισόδημα (οικονομικού έτους 2006), εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει και ο ίδιος χωριστή φορολογική δήλωση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο /η φοιτητής /τρια θα δηλώνει τα εξής:
 • τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων του /της,
 • εάν έχει δικό του /της εισόδημα και αν υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση ο /η ίδιος /α,
 • τον αριθμό των παιδιών που δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση οι γονείς του /της,
 • ότι δεν έχει πτυχίο άλλης Σχολής και
 • τα αδέλφια του/της, που τυχόν είναι φοιτητές /τριες ή σπουδαστές /ριες.
ε) Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων, αν αυτοί δεν είναι στη ζωή.
στ) Δύο (2) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες (ταυτότητας) του /της φοιτητή /τριας.
ζ) Βεβαίωση σπουδών αδελφού /ης του /της, εφόσον αυτός /η είναι φοιτητής /τρια- σπουδαστής /ρια.
*(Ως το μόνο χρονολογικά τελευταίο και αναγνωριζόμενο από την Πολιτεία ως έγκυρο αποδεικτικό, για τα πραγματικά εισοδήματα, στοιχείο).

Ώρες συναλλαγής αποκλειστικά 9.00 - 13.00

Δ. Κύπριοι Φοιτητές

Αντί εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ θα υποβάλλουν πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας για τους ιδίους και τους γονείς τους που θα εκδοθεί από το τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου για το έτος 2006-2007 .

Ε .Οι φοιτητές τέκνα ομογενών

Οι γονείς των οποίων οι γονείς είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί προσφερόμενη εργασία τους είναι
της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτου , θα προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση , η οποία θα χορηγείται από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή .

Σ T.

Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή και
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Z.

Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως συμπληρωμένα από τον /την ίδιο /α τον /την φοιτητή /τρια και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα. Εάν δεν υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, η Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της, αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του/της ενδιαφερομένου /ης προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

Η υποβολή των αιτήσεων στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (1. 9. 2006). Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι προπτυχιακοί /ες φοιτητές /τριες από 1ης /9/ 2006 έως 30 /6/ 2007, μη συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Όλοι οι δικαιούμενοι /ες δωρεάν σιτίσεως φοιτητές /τριες θα σιτίζονται με μόνη την επίδειξη της ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης που θα χορηγήσει η Δ/νση Φοιτητικής Μερίμνης. Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό - μεσημβρινό- βραδυνό φαγητό.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών