Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

         Εγγραφές - Μετεγγραφές

 

Εγγραφή Πρωτοετών
Φοιτητική Ιδιότητα
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Έκδοση Πιστοποιητικών
Αναγνώριση μαθημάτων άλλων ΑΕΙ

Εγγραφή Πρωτοετών


Εγγραφές Πρωτοετών 2012

Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων

Φοιτητική Ιδιότητα  

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και διατηρείται μέχρι τη λήψη του διπλώματος . Eίναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος . Kατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή . H φοιτητική ιδιότητα αποκαθίσταται με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου .


Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπτύσσει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές, η οποία θα διανεμηθεί από τον Οκτώβριο 2012. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο.

Για τη χορήγηση των νέων καρτών (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) θα ακολουθηθούν διαδικασίες παρόμοιες με αυτές του ακαδ. έτους 2011-2012 για την απόκτηση του Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου (ηλεκτρονικού Δελτίου), με τη διαφορά ότι οι φοιτητές θα λαμβάνουν την κάρτα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 24 Σεπτεμβρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε http://www.upatras.gr/index/page/id/154.

Έκδοση Πιστοποιητικών  

Μετά από σχετική αίτηση η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά : 

  • Πιστοποιητικό φοίτησης , το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός φοιτητής . 
  • Βεβαίωση σπουδών , για την εφορία . 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα μαθήματα που διδάχθηκε .
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών , για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το δίπλωμα.
  • Πιστοποιητικό για τη Φοιτητική Λέσχη.
  • Πιστοποιητικό για ξένες αρχές.

Αναγνώριση Μαθημάτων Aλλων ΑΕΙ 

Είναι δυνατή η αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές που μετεγγράφονται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από άλλα ΑΕΙ. Για να θεωρηθούν τα μαθήματα αυτά ισοδύναμα με αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος ο φοιτητής πρέπει κατ' αρχήν να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που επιθυμεί να αναγνωρίσει. Η διαδικασία αναγνώρισης είναι η ακόλουθη.

Ο αρμόδιος διδάσκων, διαπιστώνει την αντιστοιχία της διδακτέας ύλης του υπό αναγνώριση μαθήματος με την ύλη του αντίστοιχου μαθήματος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Σε περίπτωση αντιστοιχίας, το μάθημα αναγνωρίζεται και χρεώνεται με τις διδακτικές μονάδες του κανονικού μαθήματος. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εσωτερικού, διατηρείται ο βαθμός που είχε ο φοιτητής από το άλλο ΑΕΙ. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εξωτερικού γίνεται αναγωγή του βαθμού στον τρόπο βαθμολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ.

Σε περίπτωση μη πλήρους αντιστοιχίας των μαθημάτων, ο αρμόδιος διδάσκων, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του μαθήματος. Είναι τέλος δυνατόν ο διδάσκων να προτείνει τη μη αναγνώριση του μαθήματος εφόσον κρίνει ότι η αντιστοιχία είναι περιορισμένη.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών