Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                                                         Καταχώρηση Σελίδας

 

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τοποθετήσετε την σελίδα σας ώστε να είναι προσπελάσιμη από τον Web server: (τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς κάτω από το σύστημα diogenis)

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει permissions τουλάχιστον 711 (δηλ. rwx--x--x). Αυτό είναι το minimum ώστε να μπορεί ο server να μπει στο home directory του χρήστη και να προσπελάσει τις σελίδες. Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα permissions χρησιμοποιείτε την εντολή chmod 711 ~. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν τα permissions του λογαριασμού σας είναι 755 ή οτιδήποτε άλλο που επιτρέπει το execute σε τρίτους.

Δημιουργήστε ένα directory με όνομα public_html κάτω από το home directory. Η εντολή με την οποία γίνεται αυτό είναι: mkdir ~/public_html . Στη συνέχεια πρέπει να θέσετε τα permissions αυτού του νέου directory σε 755 (rwxr-xr-x , με χρήση της εντολής chmod 755 ~/public_html).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοδήποτε αρχείο τοποθετήσετε κάτω από αυτό το directory θα είναι ορατό μέσω HTTP δημόσια οπότε μην βάζετε εκεί αρχεία τα οποία θέλετε να προφυλάξετε από άλλους χρήστες.

Για να μπορεί κάποιος να προσπελάσει την σελίδα σας γνωρίζοντας απλά και μόνο το login name σας είναι απαραίτητο να ονομάσετε την home page σας ως index.html. Με το τρόπο αυτό, η σελίδα σας είναι προσπελάσιμη με το URL: http://students.ceid.upatras.gr/~username/ και δεν χρειάζεται να προστείθεται στο τέλος το html αρχείο (δηλ. http://students.ceid.upatras.gr/~username/index.html )

Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνετε ένα αίτημα στο Helpdesk στην κατηγορία "Ιστότοπος Τμήματος" για να προστεθεί το όνομα σας στη λίστα των φοιτητών, δηλώνοντας ότι έχετε δημιουργήσει σελίδα στο λογαριασμό σας στο τμήμα.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών