Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                                                          Προγρ/τα Μετακίνησης Φοιτητών

 

Μετακίνηση Φοιτητών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Πρόγραμμα SOCRATES II/ERASMUS

Η δράση Erasmus στοχεύει στην υποστήριξη Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην προώθηση της κινητικότητας και ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών μεταξύ τους.

Για να είναι δυνατή και επάνω σε μια κοινή βάση η αναγνώριση των σπουδών μεταξύ των ιδρυμάτων, έχει δημιουργηθεί, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το Ερωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer System), συντομογραφικά ECTS. Με βάση το σύστημα αυτό, κάθε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποδίδει ένα αριθμό μονάδων (credits) σε κάθε μάθημα (course unit). Οι μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται από κάθε φοιτητή για να ανταπεξέλθει στο μάθημα, με βάση ότι π.χ. 30 μονάδες αντιπροσωπεύουν τον φόρτο ενός εξαμήνου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει υιοθετήσει το ECTS και συμμετέχει σε ενέργειες του Erasmus.

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών