Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                                                         Υποχρεώσεις Χρηστών

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Απόφαση της ΓΣ του τμήματος 6/17.2.2000)


1. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του (password) στο domain ceid.upatras.gr με την επιλογή μη προφανών λέξεων για password.

2 .Το όνομα (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), χορηγούνται στον Χρήστη από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών για αυστηρά προσωπική χρήση. Παραχώρηση καθ' οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορεύεται.

3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης (password) ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού.

4. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του Χρήστη, το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στο Domain ceid.upatras, χωρίς καμιά προειδοποίηση.

5. Ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες καλής λειτουργίας του domain ceid.upatras, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν κείμενο.

6. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων που αφορούν στην καλή χρήση, η πρόσβαση στο domain ceid.upatras τερματίζεται αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα επανασύνδεση.

7. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του.

8. Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το domain ceid.upatras κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα Νομοθεσία και προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

9. Οτιδήποτε εισάγεται στο Δίκτυο από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα) προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μόνο χρήση από τον Χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη η αναπαραγωγή, η διανομή, η μεταφορά, η έκδοση με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, οποιασδήποτε πληροφορίας τέτοιου είδους, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Ο Χρήστης απαγορεύεται να εισαγάγει στο domain ceid.upatras διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης που αφορά είτε τον ίδιο είτε οποιονδήποτε τρίτο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Πατρών.

11. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα διαθέσει στο domain ceid.upatras η μέσω αυτού πληροφορίες, λογισμικό, ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση, έμμεση η συνεπαγόμενη ζημία στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής .

12. Ο Χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε οιανδήποτε είδους παρέμβαση στη λειτουργία του Δικτύου upatras που θα αποσκοπεί στην πρόκληση προβλημάτων (hacking).

13. O Χρήστης δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του Δικτύου upatras, σύμφωνα με τους όρους καλής χρήσης.

14. Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε κακή χρήση που γίνεται στο λογαριασμό του. Κακή χρήση αποτελεί και κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του απόρρητου κωδικού πρόσβασης (password) άλλου Χρήστη η χρήστη με οποιοδήποτε μέσο, επιτυχή η όχι. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια αποτελεί κακή χρήση είναι το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επίσης οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν και τα παρακάτω :

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών