Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Εισαγωγή φοιτητών με το 3% (Απόφαση ΔΣ 1/18-10-2007)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 1. το Ν. 2640/1998
 2. την Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (ΦΕΚ 272/07 τ. Β)
 3. τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (160)
 4. τις αιτήσεις των δέκα τριών (13) υποψηφίων για εγγραφή στο Τμήμα σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση
 5. την εισήγηση της επιτροπής του Τμήματος για την εξέταση των υποβληθησομένων αιτήσεων
 6. την εισήγηση της επιτροπής ιατρών του Πανεπιστημίου Πατρών, που συνεδρίασε στις 17-10-2007, προκειμένου να εξετάσει τις αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, όπως αυτές ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση
αποφασίζει να επιλέξει για εγγραφή στο Τμήμα, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, τους παρακάτω πέντε (5) υποψηφίους:
 1. Κανδρή Μάνθα
 2. Σφυρή Ευάγγελο
 3. Σαραφίδη Γεώργιο
 4. Νταλιάνη Πέτρο
 5. Πάντο Σπύρο
Ορίζεται προθεσμία εγγραφής για τους ανωτέρω υποψηφίους μέχρι 2/11/2007.

Η Γραμματεία του Τμήματος να προβεί στη σχετική ανακοίνωση και την εγγραφή στο Τμήμα των παραπάνω επιλεγέντων υποψηφίων, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών