Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS PLACEMENTS 2007-2008


LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS PLACEMENTS 2007-2008 Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών στην από 14.12.2007 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη 33 κενών θέσεων για πρακτική άσκηση στις κάτωθι αναφερόμενες χώρες, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, για το τρέχον ακαδ. έτος 2007-2008, με έναρξη των τοποθετήσεων κατά προσέγγιση το Μάρτιο του 2008 (ολοκλήρωση προγράμματος στις 30.9.2008) και με το αντίστοιχο ποσό της συνολικής δικαιούμενης υποτροφίας ήτοι:

Χώρες Υποδοχής Ποσό Υποτροφίας
Βέλγιο 2.080,00
Γερμανία 2.084,00
Ισπανία 2.103,00
Γαλλία 2.474,00
Ιταλία 2.326,00
Ολλανδία 2.281,00
Αυστρία 2.228,00
Φιλανδία 2.448,00
Σουηδία 2.339,00
Ηνωμένο Βασίλειο 2.990,00
Κύπρος 1.913,00
Δανία 2.827,00
Πορτογαλία 1.904,00
Δημοκρατία της Τσεχίας 1.884,00

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν: α) προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, κατά προτεραιότητα εγγεγραμμένοι στο τρίτο έτος σπουδών τους και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και να μην έχουν συμμετάσχει στο

πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας και πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
είναι τα ακόλουθα:


 • Αίτηση Υποψηφιότητας (δίνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση . Erasmus Placements
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης. Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση . Erasmus Placements
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του φορέα υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί
 • η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: - Το λογότυπο του φορέα
  - Στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση πρακτικής άσκησης

  - Στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης (όνομα,ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax)

  Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση . Erasmus Placements για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα(έναρξη-λήξη). Επιπλέον, θα περιγράφει αναλυτικά: α) τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτηθούν, β) το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, γ) τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου και δ) την παρακολούθηση και το σχέδιο αξιολόγησης.
  - Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

 • Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας (απαιτούμενο δικαιολογητικό για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες).
 • Παρατηρήσεις: Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, η επιχείρηση υποδοχής θα πρέπει να συνάδει με τον ορισμό του όρου «επιχειρήσεις», προκειμένου να είναι επιλέξιμη. Οι τύποι οργανώσεων που παρατίθενται στη συνέχεια δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής: - τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  - οργανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά προγράμματα (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

  - η εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, κλπ ) του φοιτητή στην χώρα υποδοχής


  Ως «επιχειρήσεις», νοούνται όλες οι εταιρείες που διεξάγουν οικονομικές δραστηριότητες στον δημόσιο

  ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικού καθεστώτος ή οικονομικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης

  της κοινωνικής οικονομίας. Φορείς υποδοχής δύνανται να είναι Ερευνητικά Ινστιτούτα-Κέντρα, Πανεπιστήμια, Σχολεία, Νοσοκομεία εταιρείες, βιομηχανίες, αρκεί να είναι σαφές ότι πρόκειται για πρακτική άσκηση.

  Αποκλειστική προθεσμία λήξης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2008.

  Αρμόδια Επιτροπή κρίσης είναι η Επιτροπή LLP/Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υπογράψουν σύμβαση πρακτικής άσκησης.

  Ο Αντιπρύτανης
  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΓΕΝΗΣ

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών