Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών"

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στα πλαίσια του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» το οποίο οδηγεί στην απονομή :
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
β) Διδακτορικού Διπλώματος, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 , 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και 15 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι θα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι , Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών άλλων Τμημάτων Μηχανικών ΑΕΙ και Τμημάτων μη Μηχανικών ΑΕΙ καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών. Επίσης ισότιμων Τμημάτων του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. .
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι τον Σεπτέμβριο 2005 και οφείλουν μέχρι 2 μαθήματα αρκεί να καταθέσουν μέχρι 15 Οκτωβρίου 2005, αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι, έχουν περατώσει τις σπουδές τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το αργότερο μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2005 ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταρκτικής εξέτασης των αιτήσεων που θα υποβληθούν μέχρι 31 Μαίου 2005.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2005.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου επικυρωμένο
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  5. Τουλάχιστον 3 συστατικές επιστολές (οι δύο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος του υποψηφίου)
  6. Προαιρετικά, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ερευνητικές δραστηριότητες, περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, επιστημονικέςδημοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφορική
  7. Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικά πιστοποιητικά Proficiency ή TOEFL ή με άλλα στοιχεία. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με προσωπική συνέντευξη

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών μπορεί να βρεθούν και στην ιστοσελίδα : http://www.ceid.upatras.gr. Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ,καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος e- mail: tsp@hpclab.ceid.upatras.gr .

Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-Πάτρα
Τ.Κ. 26500
Τηλ. 2610993439-40
Fax. 2610993469
email:kosmopoy@ceid.upatras.gr

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών