Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Βραβεία ERICSSON

Η Επιτροπή που έχει ορίσει η ΓΣ του Τμήματος για τα βραβεία ERICSSON, καλεί όλους του φοιτητές οι οποίοι έχουν(ή θα έχουν) ολοκληρώσει τη Διπλωματική τους, το ΜΔΕ ή το Διδακτορικό τους από 15/3/2006 ΜΕΧΡΙ 15/3/2007, στην επιστημονική περιοχή των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, των Δικτύων Η/Υ, του Διαδικτύου και των Υπηρεσιών να καταθέσουν υποψηφιότητες για τα βραβεία ERICSSON, αν βέβαια το επιθυμούν.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1) Αίτηση με πλήρη στοιχεία
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Σύντομη περίληψη 3-5 σελίδες
4) Αλλα στοιχεία(πχ δημοσιεύσεις)

Προθεσμία υποψηφιοτήτων η 15/3/2007, στη γραμματοθυρίδα του Χ. Μπούρα ή στο e-mail bouras@ceid.upatras.gr.

Για πληροφορίες αναφορικά με τα βραβεία ERICSSON δείτε στο
http://ru6.cti.gr/bouras/ericsson.pdf

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών