Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» μέχρι 10 (δέκα) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής των Τμημάτων:

A) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Β) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών ΑΕΙ Γ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων (μη Μηχανικών) των ΑΕΙ και Δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, σύμφωνα με το Ν.2916/01, άρθρο 5, παρ. 12. Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το αργότερο μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2005 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου επικυρωμένο
  4. Αναλυτική Βαθμολογία
  5. Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές
  6. Προαιρετικά, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφορική
  7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής)

Οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-Πάτρα
Τ.Κ. 26500
Τηλ. 2610993469
Fax. 2610993469
email:kosmopoy@ceid.upatras.gr

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών