Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                           Μετ. Πρόγραμμα ΣΕΣΕ

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
σε Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων : Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές (ΔΜΠΣ-ΣΕΣΕ)


ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Αντικείμενο - Σκοπός
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Αριθμός Εισακτέων
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Υποτροφίες
Χρονική Διάρκεια
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αίτηση υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά
Πληροφορίες


Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων : Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των συστημάτων επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και ανάπτυξης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

Ο τομέας των Συστημάτων Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων (ΣΕΣΕ) είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας.

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ προσφέρει την δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές που εργάζονται στο αντικείμενο της ΣΕΣΕ στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια να συνενώσουν τις δυνάμεις και εμπειρίες τους για την προσφορά ολοκληρωμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα αυτόν. Επίσης, προσφέρει την δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς, και ερευνητές που εργάζονται σε Ινστιτούτα και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, για συνεχή ενημέρωση και συμμετοχή στις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας σημάτων ,εικόνων και τηλεπικοινωνιών. Ακόμη, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών επεξεργασίας για την κάλυψη ιδιαιτέρων αναγκών της βιομηχανίας σε θέματα επεξεργασίας σημάτων, όπως, π.χ., ήχου, εικόνων, και πολυμέσων, εν γένει.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές.»

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 25 ετησίως.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στην διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Φυσικής, και Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής, πτυχιούχοι άλλων αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Την διαδικασία επιλογής επιβλέπει και χειρίζεται η Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ, η οποία καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπ' όψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

Υποτροφίες

Προβλέπονται υποτροφίες για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ διαρκεί από 1 έως 3 έτη. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων οι υποψήφιοι παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το υπόλοιπο διάστημα αφιερώνεται στην εκπόνηση ερευνητικής "Διπλωματικής Εργασίας".

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο επισυνάπτεται για το ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ. Κάποια μαθήματα θα είναι μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα θα επιλέγονται από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων. Για τους φοιτητές μη πλήρους παρακολούθησης, ο αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι το πολύ 4 μαθήματα ανά εξάμηνο. (ΒΛΕΠΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ έχει ως εξής:

 1. Επεξεργασία Σημάτων με Τεχνικές VLSI
 2. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών
 3. Ψηφιακή Τεχνολογία και Επεξεργασία Ήχου
 4. Ψηφιακός Προσαρμοστικός Έλεγχος
 5. Αναγνώριση Προτύπων
 6. Νευρωνικά Δίκτυα
 7. Επεξεργασία Ομιλίας
 8. Προηγμένα Θέματα Δικτύων
 9. Τεχνικές Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας
 10. Ασύρματα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 11. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών
 12. Ανάλυση Χρονοσειρών και Πρόβλεψη
 13. Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
 14. Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων
 15. Ανάλυση Χρονοσειρών και Πρόβλεψη
 16. Μεταφραστές και Σύνθεση Λογισμικού
 17. Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων
 18. Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Σημάτων (Σεμινάρια)

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική.

Αίτηση υποψηφιότητας - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά μέχρι τις 10.9.03, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταρκτικής εξέτασης των αιτήσεων που θα αποσταλούν μέχρι τις 14.6.03, στη Γραμματεία του ΔΜΠΣ:

 • Αίτηση (pdf) σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία και τη σελίδα διαδικτύου http://www.upatras.gr/dsp.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για το πτυχίο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2003.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής.
 • Δύο συστατικές επιστολές **

**Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους. Για αυτό τον λόγο οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την ύλη των προαπαιτούμενων μαθημάτων «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες», «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» και «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» εάν θεωρούν ότι την έχουν καλύψει σε προπτυχιακό επίπεδο (εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών)

Πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται απο τον υπευθυνο του προγραμματος Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Θάνο Στουραΐτη (Τηλ: 2610-997322, 997283, fax: 994798, e-mail: dsp@upatras.gr. Διαδίκτυο: http://www.upatras.gr/dsp) ή στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996639,40, FAX: 2610-993469 .

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών