Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                           Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναδιαμόρφωσε εκ βάθρων το προϋπάρχον Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και σχεδιάσε ένα νέο πρόγραμμα με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Κατά το σχεδιασμό του νέου προγράμματος - σε ό,τι αφορά τη δομή του αλλά και το περιεχόμενο του - αξιοποιήθηκε η διδακτική και ερευνητική εμπειρία του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και άλλων, αξιόλογων, εξωτερικών συνεργατών. Ο στόχος ήταν η οργάνωση και λειτουργία ενός έγκριτου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, που σ'εναν βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να καταξιωθεί ως ελκυστική λύση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο των μεταπτυχιακών σπουδών. Η λειτουργία του προγράμματος ξεκίνησε κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1998/99 με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και κατά γενική εκτίμηση το νέο πρόγραμμα έχει πετύχει τους στόχους του.

Το πρόγραμμα παρέχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

A) Λογισμικού Υπολογιστών (και προαιρετική παραλλαγή με έμφαση στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών).
Β) Υλικού και Αρχιστεκτονικής των Υπολογστών (και προαιρετική παραλλαγή στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:

  • Μεταπτυχιακό Διπλώμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, και
  • Διδακτορικό Δίπλωμα

Η διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι από 1 έως 3 έτη και για το διδακτορικό από 3 έως 6 έτη συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 3 (τριών) ετών για την απόκτηση του ΜΔΕ.

Να σημειωθεί επίσης ότι προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών για ικανό αριθμό εισακτέων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και ΠΛηροφορικής καθώς και καθηγητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης οργανωμένα μεταπτυχιακά σεμινάρια και σειρές διαλέξεων δίνονται από καθηγητές και ερευνητές ανεγνωρισμένου κύρους και προέρχονται από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος την έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική Σύνθεση αποτελούμενη από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής.

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών