Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                           Μετ. Πρόγραμμα ΟΣΥΛ

 

Αντικείμενο - Σκοπός
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Αριθμός Εισακτέων
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Υποτροφίες
Έναρξη
Διδάσκοντες
Χρονική Διάρκεια
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αίτηση υποψηφιότητας -
Δικαιολογητικά

ΠληροφορίεςΑντικείμενο - Σκοπός

Η σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού (ΟΣΥΛ) είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας. Η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων, ιδιαίτερα των ενσωματωμένων (όπως π.χ. τηλεπικοινωνιακά συστήματα, set-top boxes, συστήματα επεξεργασίας εικόνας κλπ.) έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Υλικού (π.χ. VLSI) αλλά και εξελιγμένου λογισμικού (real time design, real time λειτουργικά κλπ.). Οι δυνατότητες των εν λόγω τεχνολογιών εξελίσσονται ραγδαία έτσι ώστε η χρηστικότητα τους για την υλοποίηση συστημάτων να επικαλύπτεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους στο επίπεδο συστήματος, η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους σε υψηλό και χαμηλό επίπεδο καθώς επίσης η χρήση ενιαίων εργαλείων και τεχνικών για την σχεδίαση συστημάτων. Οι εφαρμογές των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας και συνιστούν εξαιρετική περιοχή για μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι του είναι επίσης:

 • Να εξασφαλίζει δουλειές υψηλών απαιτήσεων για τις οποίες η προσφερόμενη εκπαίδευση και γνώσεις είναι απαραίτητες, αφού ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ-ΟΣΥΛ) έλαβε υπ' όψιν του τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.
 • Η πλήρης προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ΟΣΥΛ για την συνέχιση των σπουδών τους για διδακτορικό καθώς και η στελέχωση αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων με υψηλής στάθμης γνώστες αυτής της τεχνολογίας.
 • Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε θέματα ΟΣΥΛ.
 • Η αξιοποίηση της υποδομής που θα δημιουργηθεί για την επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και του ρόλου των Πανεπιστημίων, με ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προς τις εταιρείες, την βιομηχανία, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε περιοχές και εφαρμογές σχετικές με τις δραστηριότητες του ΠΜΣ-ΟΣΥΛ.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ-ΟΣΥΛ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 ετησίως.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στην διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Φυσικής, και Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής, πτυχιούχοι άλλων αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Την διαδικασία επιλογής επιβλέπει και χειρίζεται η Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΟΣΥΛ, η οποία καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΟΣΥΛ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπ' όψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.

Υποτροφίες

Αναμένεται να υπάρξουν υποτροφίες για όλους τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Έναρξη

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2005.

Διδάσκοντες

Διδάσκουν Καθηγητές από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και ερευνητές των παραπάνω ινστιτούτων.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι από 1-3 έτη.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ-ΟΣΥΛ είναι δυνατόν να υποχρεούνται σε περισσότερα μαθήματα, τα οποία θα καθορίζονται από την επιτροπή επιλογής και θα είναι ανάλογα με το τμήμα προέλευσής τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, που με τις επιδόσεις του εκπληρώνει ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Ειδική Επιτροπή, μπορεί να αρχίσει την ερευνητική διπλωματική του εργασία. Αυτή διαρκεί τουλάχιστον πέντε (5) μήνες, και εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ, σύμφωνα με την παράγρ. 4, του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992.

Μαθήματα που προτείνονται προς διδασκαλία είναι τα ακόλουθα:

 1. Θεωρία Γράφων και Αλγορίθμων
 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
 3. Επαλήθευση Σχεδιασμού και Ορθής Κατασκευής
 4. Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Systems on Chip)
 5. Μεταφραστές (Compilers)
 6. Τεχνολογία Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων
 7. Επεξεργασία Σημάτων με Τεχνικές VLSI
 8. Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 9. Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Συστημάτων
 10. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 11. Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα
 12. Λογισμικό Ενσωματωμένων Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης
 13. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική.

Αίτηση υποψηφιότητας - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 10.9.03 τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΠΜΣ-ΟΣΥΛ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα, 26500

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία. (Η αίτηση είναι διαθέσιμη και στη σελίδα διαδικτύου http://www.upatras.gr/hw-sw.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για το πτυχίο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2003.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής.
 • Δύο συστατικές επιστολές.

Πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Κωνσταντίνο Γκούτη (Τηλ: 2610-997340, 997283, fax: 994798, e-mail: goutis@ee.upatras.gr. Διαδίκτυο: http://www.upatras.gr/hw-sw) ή στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996639,2610-996640, FAX: 2610-993469 .

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών