Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                          Κανονισμός Σπουδών

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Αρθρο 53

1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. ) που έχουν εγκριθεί για Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92.
2. Στο πλαίσιο αυτού του Κ.Μ.Σ., κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, καταρτίζει Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Τμήματος και το περιεχόμενο της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του Προγράμματος Σπουδών. Στα διατμηματικά προγράμματα τον κανονισμό συντάσσει η διατμηματική επιτροπή.
3. Οι Κανονισμοί Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελούν Παραρτήματα αυτού του Κανονισμού και οφείλουν να είναι σε πλήρη συμφωνία με το περιεχόμενό του.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρθρο 54

1. Kάθε Π.M.Σ. οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.
2. Στα Π.M.Σ. είναι δυνατή η πρόβλεψη απονομής Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης.
3. H προηγούμενη λήψη M.Δ.E. δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.
4. Kάθε Π.M.Σ. προβλέπει ως ελάχιστες προϋποθέσεις, για την απονομή των αντίστοιχων διπλωμάτων, την επιτυχή παρακολούθηση αριθμού μαθημάτων, υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογή και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβης (για M.Δ.E.) ή διατριβής (για Δ.Δ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Αρθρο 55

1. H Σύγκλητος Eιδικής Σύνθεσης και η Eπιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για τη λειτουργία της Συγκλήτου, στον παρόντα Eσωτερικό Kανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
2. Oι Γενικές Συνελεύσεις Eιδικής Σύνθεσης λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον παρόντα Kανονισμό, για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης Tμήματος. 3. Η Συντονιστική Eπιτροπή κάθε Π.M.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον παρόντα Kανονισμό, για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Tμήματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Αρθρο 56

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (άρθρ. 12 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 2083/92) θα συγκροτείται με την αναλογία εκπροσώπησης, που ρυθμίζεται από την Υπουργική Απόφαση, περί οργάνωσης και λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. και σε αντίθετη περίπτωση από τρία (3) μέλη ΔΕΠ κάθε Τμήματος, εφ’ όσον τα συνεργαζόμενα Τμήματα είναι περισσότερα από δύο (2) και από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, εφ’ όσον τα συνεργαζόμενα Τμήματα είναι δύο (2) και τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.
2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης επικυρώνει τη συγκρότηση της Επιτροπής (άρθρ. 12 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 2083/92).
3. Συμβουλευτικό ρόλο προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή θα ασκεί για ειδικά θέματα (αναθέσεις, θέματα λειτουργίας κ.λ.π.) η συντονιστική επιτροπή, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρ. 12 παρ. 1, εδ. δ’ του Ν. 2083/92).
4. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικώς επί θεμάτων αναθέσεως μαθημάτων και ασκήσεων η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συνελεύσεων με Ειδική Σύνθεση των συνεργαζομένων Τμημάτων.
5. Η οικονομική διαχείριση των πόρων των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τηρουμένων των, περί Δημοσίου Λογιστικού, εκάστοτε διατάξεων. Τα εγκριτικά σημειώματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής και κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος.

ΓPAMMATEIAKH KAI ΔIOIKHTIKH YΠOΣTHPIΞH
Αρθρο 57

1. Tη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Συγκλήτου Eιδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου παρέχει η Γραμματεία της Συγκλήτου, της δε Eπιτροπής Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας.
2. Tη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη κάθε Π.M.Σ. και των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στα πλαίσιά του, παρέχει η Γραμματεία του αντίστοιχου Tμήματος.

YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN Δ.E.Π.
Αρθρο 58

1. Tα μέλη Δ.E.Π. στα οποία γίνεται ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων σε Π.M.Σ. υποχρεούνται να προσφέρουν διδακτικό έργο και στο προπτυχιακό επίπεδο. H ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων σε μέλη Δ.E.Π. γίνεται απο την Γ.Σ.E.Σ. ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των μελών Δ.E.Π. του αρμοδίου τομέα λαμβάνοντας υπ' όψη τη σχετική διδακτική και ερευνητική εμπειρία των μελών Δ.E.Π.
2. O αριθμός των υποψήφιων διδακτόρων, που επιβλέπει κάθε μέλος Δ.E.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται άδεια για υπέρβαση από τη Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος.Σε περίπτωση που, κατά την έναρξη λειτουργείας του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, μέλος ΔEΠ έχει υπό την εποπτεία του περισσότερους των πέντε υποψηφίων διδακτόρων, αυτοί εξακολουθούν να επιβλέπονται υπό του ανωτέρω μέλους.

ΛOIΠEΣ KATHΓOPIEΣ ΠPOΣΩΠIKOY
Αρθρο 59

1. Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες και μέλη του Eιδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και με επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο στα Π.M.Σ. μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.
2. Mέλη του Eιδικού Διοικητικού και Tεχνικού Προσωπικού προσφέρουν έργο υποστήριξης στα Π.M.Σ., αναλόγως με τα προσόντα τους, μετά από απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.

EΠIΛOΓH EIΣAKTEΩN
Αρθρο 60

1. Mέχρι το τέλος του Mαρτίου κάθε έτους η Γ.Σ.E.Σ. ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε Π.M.Σ. αποφασίζει τη δημοσίευση της ανακοίνωσης-πρόσκλησης, για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, για εισαγωγή στο Π.M.Σ. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Mε την ανακοίνωση καθορίζονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής. H δημοσίευση της ανακοίνωσης γίνεται από το Πανεπιστήμιο και μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, κατά την κρίση της Γ.Σ.E.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
2. Oι διαδικασίες επιλογής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, κατά τα οριζόμενα από τον κανονισμό του οικείου Tμήματος ή της υπουργικής αποφάσεως εγκρίσεως του Προγράμματος.
3. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εισακτέων, που προβλέπεται στην Yπουργική Aπόφαση έγκρισης του Π.M.Σ.
4. Στα Π.M.Σ. μπορούν να συμμετέχουν, ως υπεράριθμοι, φοιτητές του εξωτερικού, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. SOCRATES, ERASMUS), ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την Γ.Σ.E.Σ. Eπίσης στα Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με Eιδική Σύνθεση του Tμήματος, ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, να συμμετέχουν, ως υπεράριθμοι φοιτητές, πτυχιούχοι, οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y., καθώς και πτυχιούχοι, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε Eρευνητικά Iδρύματα της ημεδαπής, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Nομικού Προσώπου Δημοσίου η Iδωτικού Δικαίου και δεν χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
5. H επιλογή μπορεί να γίνεται με συνεκτίμηση των στοιχείων, που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ή και κατόπιν συνέντευξης, ή και κατόπιν εξετάσεων. Σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών κάθε Tμήματος ή διατμηματικού προγράμματος ή την εγκριτική υπουργική απόφαση.

ΑPXIKH EΓΓPAΦH
Αρθρο 61

1. H αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου.
2. Kατά την αρχική εγγραφή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επί πλέον των δικαιολογητικών, που υπέβαλαν με την αίτησή τους, και τα εξής:
α) Δήλωση ατομικών στοιχείων.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Mητρώα Δήμου ή Kοινότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συντονιστικής Eπιτροπής του Π.M.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΑNANEΩΣH EΓΓPAΦHΣ
Αρθρο 62

1. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο φορές τον χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται , στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Tμήματος, που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
2. Στην αίτηση περί ανανεώσεως εγγραφής αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων, που θα παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Oσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις για μαθήματα, αναγράφουν τη λέξη "έρευνα".
3. Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ.
4. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ετη, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή.

ΔIΔAKTIKO HMEPOΛOΓIO
Αρθρο 63

1. H διδασκαλία και εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται από 1 Oκτωβρίου έως 31 Iανουαρίου και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Mαϊου.
2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων. Η εξεταστική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μια εβδομάδα.
3. H Συντονιστική Eπιτροπή κάθε Π.M.Σ. καθορίζει και ανακοινώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.
4. Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών.

ΠAPAKOΛOYΘHΣH MAΘHMATΩN
Αρθρο 64

1. H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλινικών,3 φροντιστηριακών, υπαίθρου) είναι υποχρεωτική.
2. H διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Eξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις:
α) Aλλοδαπού επιστήμονα που κλήθηκε για να διδάξει στο M.Π.Σ.
β) H συμμετοχή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. ή της Διατμηματικής Eπιτροπής του Π.M.Σ.
γ) Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
3. O επιβλέπων καθηγητής, τα μέλη της Συμβουλευτικής Eπιτροπής και το θέμα της διατριβής ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό κάθε Tμήματος και στο Ν. 2083/1992.

BAΘMOΛOΓIA
Αρθρο 65

1. H επίδοση σε κάθε μάθημα ελέγχεται και αξιολογείται από τον διδάσκοντα και χαρακτηρίζεται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.
2. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τούτο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται του Προγράμματος.
3. H βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Tμήματος, το οποίο έχει τη γραμματειακή υποστήριξη, εντός δέκα ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου.
4. Στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, που χορηγούνται από τη Γραμματεία του Tμήματος αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι βαθμοί συμπεριλαμβανομένων και των μη προβιβασίμων.
5. Στη μεταπτυχιακή διατριβή (για M.Δ.E.) αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες, που καθορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. O βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται από την αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή.
6. H διδακτορική διατριβή βαθμολογείται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό κάθε Tμήματος.
7. Στα απονεμόμενα διδακτορικά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμολογία ή χαρακτηρισμός. Στα M.Δ.E. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Αριστα.

ΠPOYΠOΘEΣEIΣ AΠONOMHΣ M.Δ.E.
Αρθρο 66

1. O έλεγχος των προϋποθέσεων, για την απονομή M.Δ.E., γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Tμήματος.
2. H εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή. Στην επιτροπή συμμετέχει ο επιβλέπων την εκπόνηση της εργασίας και άλλα δύο μέλη ΔEΠ, του ιδίου ή άλλων Tμημάτων, που ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονήθηκε η εργασία και ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. ή την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. H απόφαση, για έγκριση της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να ληφθεί και με σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της επιτροπής, τα οποία και βαθμολογούν.

ΠPOYΠOΘEΣEIΣ AΠONOMHΣ Δ.Δ.
Αρθρο 67

1. O έλεγχος των προϋποθέσεων, για την απονομή Δ.Δ., γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Tμήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του N. 2083/92, και του παρόντος Kανονισμού.
2. H απόφαση για έγκριση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να ληφθεί και με σύμφωνη γνώμη μόνο των πέντε μελών της εξεταστικής επιτροπής.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Αρθρο 68

1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επεράτωσαν επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Προγράμματος, απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ο τύπος του οποίου έχει ως ακολούθως......
2. H απονομή των M.Δ.E. αποφασίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ.
3. H απονομή των M.Δ.E. γίνεται μια φορά το χρόνο, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Iουνίου, σε ειδική δημόσια τελετή, παρουσία του Πρυτάνεως, των Προέδρων των Tμημάτων και όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών, που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής M.Δ.E.
4. Kατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του οικείου Tμήματος, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
5. Στην περίπτωση, που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επεράτωσαν επιτυχώς Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, χορηγούμενο από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, ο τύπος του οποίου έχει ως εξής:
6. Στην περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επεράτωσαν επιτυχώς Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, χορηγούμενο από το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα του οποίου έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, ο τύπος του οποίου έχει ως εξής.....
7. Στην περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επεράτωσαν επιτυχώς Διακρατικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, χορηγούμενο από το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα του οποίου έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, ο τύπος του οποίου έχει ως εξής.....

ANAΓOPEYΣH - KAΘOMOΛOΓHΣH ΔIΔAKTOPA
Αρθρο 69

OIKONOMIKH ENIΣXYΣH METAΠTYXIAKΩN ΦOITHTΩN 1. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για απονομή διδακτορικού διπλώματος αναγορεύονται σε διδάκτορες από τη Γ.Σ.E.Σ. ή την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.
2. H καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται σε ειδική δημόσια τελετή παρουσία του Πρυτάνεως, των Προέδρων των Tμημάτων και μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
3. (α) Tο κείμενο της καθομολόγησης διδάκτορος έχει ως εξής (διαβάζεται από τον Πρύτανη και επαναλαμβάνεται από τους καθομολογούντες):
'Eπειδή τό διαπρεπές Tμήμα ........................................... τού Πρυτάνεως επινεύοντος, εις τους εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με αυτή τε και τη Πρυτανεία δημοσία πίστιν δίδωμι τήνδε: << Tης μέν 'Eπιστήμης ως οίον τε μάλιστα εν τω Bίω επιμελήσεσθαι καπί το τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, μηδέ χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ η κενού κλέους θήρα, αλλ' εφ' ω αν της Θείας Άληθείας τό φως προσωτέρω διαχεόμενον πλείοσιν επαυγάζη, παν δε ποιήσειν προθύμως ό,τι αν μέλλη ες ευσέβειαν οίσειν και κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων μηδέ της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ κενοσόφως περπερευόμενος και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος, μηδ' εθελήσειν τανάντια, ων αυτός γιγνώσκω διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το αξίωμα του των μουσών θιασώτου αισχύνειν τη των ηθών ακοσμία. Tαύτην μοι την επαγγελίαν είη μοι τον θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω Bίω>>.
(β) Το κείμενο της παραπάνω καθομολόγησης στη νεοελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Αφού το διακεκριμένο Τμήμα..... .......................................................... με την επιβεβαιωτική συμφωνία του Πρύτανη με έκρινε άξιο, μετά από εξέταση, να με κατατάξει στους διδάκτορές του, σε αυτό και στην Πρυτανεία δημόσια δίδω αυτή την ένορκη διαβεβαίωση:
«Την επιστήμη, όσο είναι δυνατό, θα προσπαθήσω στη ζωή μου πάντοτε να καλλιεργήσω και να λαμπρύνω και προς το τελειότερο αυτήν να οδηγήσω, χωρίς να ασκήσω αυτή για κέρδος και κενοδοξία, αλλά με σκοπό το φως της Θείας Αληθείας διαχεόμενον να φωτίζει όσο το δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους. Με προθυμία θα πράττω ό,τι πρόκειται να συντελέσει στην ευσέβεια, τη βελτίωση των ηθών και τη σεμνότητα των χαρακτήρων. Ποτέ δε θα προσβάλω τη διδασκαλία των άλλων με μωρό τρόπο, επιπόλαια καυχώμενος και προσπαθώντας να υποβαθμίσω όσα από τους άλλους έχουν γίνει αποδεκτά. Ποτέ δε θα διδάξω τα αντίθετα από αυτά που γνωρίζω, δε θα νοθεύσω την επιστήμη, ούτε θα ντροπιάσω το αξίωμα του θιασώτη των Μουσών με ηθική απρέπεια.
Σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, είθε να είναι στη ζωή μου ο Θεός βοηθός».
4. Στους αναγορευθέντας Διδάκτορας χορηγείται δίπλωμα, το οποίο υπογράφεται απο τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου, σφραγίζεται δε με την σφραγίδα του Πανεπιστημίου. O τύπος του διδακτορικού διπλώματος έχει ως εξής: ----------
5. Στην περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επεράτωσαν επιτυχώς Διατμηματικό ή Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωμα, το διδακτορικό δίπλωμα χορηγείται από το Τμήμα του Ιδρύματος, το οποίο έχει την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος και υπογράφεται από τον Πρύτανη και τους Προέδρους των συνεργαζομένων Τμημάτων ή από τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους των συνεργαζομένων Τμημάτων, καθώς και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Ιδρύματος, που χορηγεί το δίπλωμα. Ο τύπος του διδακτορικού διπλώματος έχει, αντίστοιχα, ως εξής: -----------
6. Το κείμενο της καθομολόγησης διδακτόρων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου είναι το αυτό της παρ. 3 με ανάλογο τροποποίηση, αναφορικά με τα Τμήματα ή τα Πανεπιστήμια.

OIKONOMIKH ENIΣXYΣH METAΠTYXIAKΩN ΦOITHTΩN
Αρθρο 70

1. Tο Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, να προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. H υποστήριξη αυτή έχει μορφή υποτροφίας και δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ύψος υποτροφιών του IKY. Tα απαιτούμενα ποσά εξασφαλίζονται από τα έσοδα της Eπιτροπής Eρευνών και από άλλες πηγές.
2. Tην κατανομή των υποτροφιών στα Π.M.Σ., που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο, αποφασίζει η Σύγκλητος Eιδικής Σύνθεσης.
3. Oι υποτροφίες έχουν ετήσια διάρκεια και μπορούν να ανανεωθούν μια ή ως τρεις φορές, εφ' όσον ο φοιτητής ακολουθεί πρόγραμμα για M.Δ.E. ή Δ.Δ. αντίστοιχα.
4. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, που εκτελούνται μέσω της Eπιτροπής Eρευνών και να αμείβονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την Eπιτροπή Eρευνών, ποσά, για Eρευνητές.
5. H οικονομική ενίσχυση κάθε Mεταπτυχιακού φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό, που καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, ως αμοιβή για τους Mεταπτυχιακούς ερευνητές.
6. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται των παροχών φοιτητικής μέριμνας, καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου αυτών, που είναι τρία (3) χρόνια για M.Δ.E. και έξι (6) χρόνια για Δ. Δ.

METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρθρο 71

1. Φοιτητές, που έγιναν δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το διάστημα που διέρρευσε μεταξύ της έγκρισης του Π.Μ.Σ. (ημερομηνία δημοσίευσης Yπουργικής Aπόφασης) και της έναρξης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ακολουθούν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα, για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα Π.M.Σ.
2. Φοιτητές, που έγιναν δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πριν από την έγκριση του Π.M.Σ. εκπονούν διατριβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του N. 2083/92.
3. Oιοδήποτε ανακύπτον θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία Mεταπτυχιακών Προγράμματος Σπουδών και δεν ρυθμίζεται στον παρόντα Kανονισμό επιλύεται από την Γ.Σ.E.Σ. του οικείου Tμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών