Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                           Κανονισμός Σπουδών

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 11.12 και 13 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης».
β) Του άρθρου 16 παρ.1 και 2 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων Έρευνας Παιδείας κ.λ.π.».
γ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
δ) Την αριθ. C (94) 1423/29-7-97 απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την υλοποίηση του Ε-ΠΕΑΕΚ που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στην Ελλάδα.
ε) Την Υπ. Απ. Β7/46/17-3-94 (ΦΕΚ 247/7-4-94)
στ) Την Υπ. Απ. Β7/360/21-6-95 (ΦΕΚ 598/7-7-95)
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.2469 (ΦΕΚ 56 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
3. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (Συνεδρία 11/30-6-1998)
4. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του Πανεπιστημίου (Συνεδρία 27/1-7-1998)

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε τις Υπουργικές Αποφάσεις Β7/46/17-3-94 και Β7/360/21-6-95 και εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τα εξής:

Αρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/92.

Αρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των Μεταπτυχιακών Σπουδών στον κλάδο των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ο κυριότερος στόχος της αναβάθμισης είναι η δημιουργία ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα αυτού του Μεταπτυχιακού Τμήματος, με την συνεχή ενσωμάτωση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, σε όλο το φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής, αφ' ενός θα δημιουργήσει ανθρώπινο δυναμικό επαρκές για ποιοτική στήριξη του οικονομικού / κοινωνικού ιστού της χώρας και αφ? ετέρου θα ενισχύσει την Ελληνική επιστημονική ανταγωνιστικότητα.

Αρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
β) Διδακτορικό Δίπλωμα

Αρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί α) Απόφοιτοι τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Μηχανικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γ) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων (μη Μηχανικών) των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δ) πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95. Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. τριετούς φοίτησης καθώς και οι απόφοιτοι τμημάτων που δεν έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόβαθρό τους με μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Τα μαθήματα και ο ακριβής αριθμός τους θα αποφασίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά περίπτωση.

Αρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται, για τους Μηχανικούς πενταετούς φοίτησης σε 1 χρόνο ελάχιστο και 2.5 χρόνια μέγιστο, για τους τετραετούς φοίτησης σε 1.5 χρόνο ελάχιστο και 3 μέγιστο και τέλος για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. σε 2 χρόνια ελάχιστο και 3.5 μέγιστο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται, για τους Μηχανικούς πενταετούς φοίτησης σε 3 χρόνια ελάχιστο και 6 χρόνια μέγιστο, για τους τετραετούς φοίτησης σε 3.5 χρόνια ελάχιστο και 6.5 μέγιστο και τέλος για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. σε 4 χρόνια ελάχιστο και 7 μέγιστο.

Αρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου, ορίζεται ως εξής: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: (α) Μαθήματα υποβάθρου και ειδίκευσης, (β) Συγγραφή Διατριβής Ειδίκευσης.
Διδακτορικό Δίπλωμα: (α) Μαθήματα υποβάθρου και ειδίκευσης, (β) Συγγραφή Διατριβής Ειδίκευσης, (γ) Ενημέρωση και εμβάθυνση σε περιοχή έρευνας, (δ) Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής
Τα μαθήματα υποβάθρου και ειδίκευσης που προσφέρονται ανά τομέα είναι τα ακόλουθα:


Ερευνητική Μεθοδολογία (Διατομεακό Μάθημα)

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
 1. Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Η/Υ
 2. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων I & II
 3. Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας Δεδομένων και Υπολογισμού εν Κινήσει
 4. Σύνθεση και Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 5. Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού VLSI Κυκλωμάτων και Συστημάτων (ASICS)
 6. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων
 7. Στοχαστικά Μοντέλα και Βέλτιστη Επεξεργασία
 8. Θεωρία Γραμμικών και Μη Γραμμικών Συστημάτων
 9. Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Σημάτων: Θεωρία και Εφαρμογές
 10. Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες: Προχωρημένα Θέματα
 11. Σχεδίαση Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων
 12. Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας
Τομέας Θεμελιώσεων και Εφαρμογών
 1. Μαθηματική Λογική
 2. Η Πιθανοτική Μέθοδος ως Εργαλείο στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 3. Θεωρία Αποτελεσματικών Προσεγγιστικών Αλγορίθμων Ι & ΙΙ
 4. Θεμελιώδη Θέματα Κρυπτογραφίας
 5. Θεωρία Παράλληλου Υπολογισμού
 6. Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
 7. Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνιών
 8. Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων και Τηλεματικής
 9. Θεωρία Πολυπλοκότητας Ι & ΙΙ
 10. Υπολογιστική Όραση
 11. Αλγόριθμοι Μάθησης Ι & ΙΙ
 12. Τεχνικές και Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας και Εφαρμογές τους
 13. Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι & ΙΙ
Τομέας Λογισμικού
 1. Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων
 2. Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γεωμετρίας
 3. Συμβολική Αναπαράσταση Γνώσης
 4. Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων. Θεωρία, Τεχνικές και Σύγχρονες Εφαρμογές
 5. Πληροφοριακά Συστήματα
 6. Ειδικά Θέματα και Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων
 7. Επιστημονικός Υπολογισμός
 8. Παράλληλα Συστήματα και Παράλληλος Υπολογισμός
 9. Επαναληπτικές Μέθοδοι στην Υπολογιστική Γραμμική Aλγεβρα
 10. Παράλληλοι Αλγόριθμοι στον Επιστημονικό Υπολογισμό
 11. Εφαρμοσμένη Προσεγγιστική Θεωρία και Πεπερασμένα Στοιχεία
 12. Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων
 13. Ειδικά Θέματα Επιστημονικού Υπολογισμού
 14. Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
 15. Εργαστήριο Επιστημονικού Υπολογισμού Ι: Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων
 16. Εργαστήριο Επιστημονικού Υπολογισμού ΙΙ: Παράλληλος Προγραμματισμός
 17. Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών-Μέσων σε Βάσεις Δεδομένων
 18. Υπολογιστική Επεξεργασία της Νεοελληνικής
 19. Γλωσσολογική Επεξεργασία της Νεοελληνικής
 20. Ειδικά Θέματα στους Μεταφραστές

Ο υποψήφιος για Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και ο υποψήφιος για Διδακτορικό Δίπλωμα, υποχρεούται να παρακολουθήσει τουλάχιστον οκτώ (8) από τα παραπάνω μαθήματα. Συγκεκριμένα, τέσσερα (4) μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στον τομέα ειδίκευσής του και δύο (2) σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους δύο τομείς.

Ο υποψήφιος για Δίπλωμα Ειδίκευσης υποχρεούται να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις των μαθημάτων και να συγγράψει Διατριβή Ειδίκευσης ώστε να του απονεμηθεί το Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Ο υποψήφιος για Διδακτορικό Δίπλωμα, υποχρεούται να λάβει αρχικά το Δίπλωμα Ειδίκευσης ικανοποιώντας τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Εν τούτοις για να είναι δυνατή η συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών στην επόμενη φάση (Ενημέρωση και Εμβάθυνση) απαιτείται να επιτύχει μέσον όρο βαθμολογίας στα μαθήματα επιλογής του τουλάχιστον "Λίαν Καλώς". Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τέσσερα (4) το πολύ μαθήματα για βελτίωση βαθμολογίας. Εάν εκ νέου δεν επιτύχει το όριο, τότε υποχρεούται να εγκαταλείψει το πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος, είναι όμως δυνατή η παραμονή του στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο κατάλογος των μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση της ΓΣΕΣ, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Είναι επίσης δυνατόν, με έγκριση της ΓΣΕΣ, νατροποποιηθεί ο αριθμός των απαιτουμένων μαθημάτων για κάθε προσφερόμενο δίπλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη ενός εκ των δύο προσφερομένων διπλωμάτων δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος.

Αρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 30.

Αρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα εμπλακούν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος καθώς και 20 εξωτερικοί συνεργάτες.

Αρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό σε software και hardware και τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια. Η υποδομή αυτή θα συμπληρωθεί μέσω του Π.Μ.Σ. ώστε να φτάσει σε ανταγωνιστικά διεθνώς επίπεδα. Από τον εξοπλισμό του ΤΜΗΥΠ θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος ο εξοπλισμός του Υπολογιστικού Κέντρου, ο οποίος συνίσταται σε 5 Unix συστήματα, 2 NT servers, 30 προσωπικούς υπολογιστές και 2 εκτυπωτές. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα έχουν επίσης πρόσβαση και σε συστήματα των εργαστηρίων του Τμήματος καθώς και σε ένα εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας σύστημα παράλληλου υπολογιστή του Πανεπιστήμιο Πατρών (Origin 2000 της Silicon Graphics, 8 επεξεργαστών MIPS R10000, τεχνολογίας RISC). Τα παραπάνω συστήματα πλαισιώνονται από τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού καθώς και σημαντικό αριθμό λογισμικών πακέτων, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των διδακτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος. Στον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΤΜΗΥΠ περιλαμβάνεται επίσης σημαντική δικτυακή υποδομή βασισμένη σε FDDI και Ethernet (10BaseT, 100BaseT). Το εν λόγω δίκτυο κρίνεται απαραίτητο να αναβαθμιστεί με τη χρήση περισσότερο σύγχρονων τεχνολογιών (όπως ATM). Ο εξοπλισμός που προτείνεται να προμηθευτεί το Τμήμα για τη βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής είναι ο ακόλουθος:

 1. ATM Switch, ATM Cards, Ειδικό λογισμικό για τη θωράκιση του δικτύου από έξωθεν επιθέσεις.
 2. Σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup).
 3. Multimedia Projector, για παρουσιάσεις και διαλέξεις.
 4. 2 Φορητοί Multimedia υπολογιστές, για παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Αρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Ο Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για μία πενταετία. Στο τέλος του τρίτου και πέμπτου έτους το Μ.Π.Σ. θα υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία θα προταθούν τροποποιήσεις εφ' όσον κριθεί αναγκαίο.

Αρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Από 1-1-1997 έως 31-12-1999 το κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε 128 500 000 δρχ. και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ. Αναλύεται δε ως εξής:


α) Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, Εξωτ. Συνεργάτες, Διοικητικό Προσωπικό). 49 000 000
β) Δαπάνες μετακινήσεων. 12 500 000
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες. 15 000 000
δ) Δαπάνες υποτροφίας. 27 000 000
ε) Υλικοτεχνική υποδομή. 20 000 000
στ) Γενικές δαπάνες. 5 000 000

Από 1-1-2000 το ετήσιο κόστος λειτουργίας αναλύεται ως εξής:
α) Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, Eξωτ. Συνεργάτες, Διοικητικό Προσωπικό). 0
β) Δαπάνες μετακινήσεων. 0
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες. 5 000 000
δ) Δαπάνες υποτροφίας. 9 000 000
ε) Υλικοτεχνική υποδομή. 5 000 000
στ) Γενικές δαπάνες. 1 500 000

Πηγές χρηματοδότησης: Δημόσιες Επενδύσεις, Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, άλλοι πόροι όπως ΤΣΜΕΔΕ, Τακτικός Προϋπολογισμός, Χορηγήσεις Ελληνικών και Ξένων Βιομηχανιών, Δωρεές κλπ.

Αρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος πριν από την παρούσα τροποποίησή του, συνεχίζουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται με την αρχική εγκριτική Υπουργική Απόφαση ( Β7/46) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εν λόγω φοιτητές, μετά από αίτησή τους, εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών