Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή να υποβάλουν αίτηση στις ερευνητικές περιοχές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω και αφορούν γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό:

 1. α) Ανάλυση /Σχεδιασμός Συστημάτων, β) Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων ,
  γ) Πληροφοριακά Συστήματα για την Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 2. α) Δίκτυα Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, γ) Τηλεκπαίδευση.
 3. α) Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Εφαρμογών (enterprise application integration),
  β) Επιχειρηματική Μοντελοποίηση και Αρχιτεκτονικές, γ) Πληροφοριακά Συστήματα για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
 4. Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικό Management.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται για μια πρωτότυπη συμβολή σ’ ένα από τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 1 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2002 στη Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον προηγουμένως έχουν την σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται το πεδίο έρευνας (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη γραμματεία),
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος,
 4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) των άνω,
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από την γραμματεία),
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Μichigan, που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών-ή TOEFL 250 και άνω ή IELTS, 6 και άνω, τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο). Προκειμένου για το TOEFL τ’ αποτελέσματα πρέπει ν’ αποσταλούν απευθείας από το ETS (Inst. Code 7006),
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα,
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην διεύθυνση http://www.uom.gr/post_grad/mis/index.htm ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 891-531.

Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Χαραμής

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών