Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Μελών ΔΕΠ - ΕΤΕΠ

 

Προκήρυξη τεσσάρων νέων θέσεων μελών ΔΕΠ
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή


Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών


Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη των ακόλουθων νέων θέσεων τακτικών μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή :

Τομέας

Γνωστικό Αντικείμενο

Προθεσμία Υποβολής

Φύλλο Φ.Ε.Κ.

Υλικού και Αρχιτεκτονικής

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές

5 Μαϊου 27/10-2-03
 

Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Δικτύων

13 Μαϊου 45/27-2-03
Λογικού

Τεχνολογία Λογισμικού

5 Μαϊου 27/10-2-03

Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με Εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας

13 Μαϊου 45/27-2-03

Οι σχετικές προκηρύξεις έχουν ήδη ανακοινωθεί στο Φ.Ε.Κ. και στον ημερήσιο τύπο όπου και περιγράφονται τα γενικά δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιοτήτων. Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανταποκριθούν στην προκήρυξη καταθέτοντας φάκελο υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Αθηνάς Κοσμοπούλου, email kosmopoy@ceid.upatras.gr, τηλ. +30.261.0997642, FAX  +30.261.0991909). 

 Δικαιολογητικά σύμφωνα με το νόμο

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.
  4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  5. Πλήρες αντίγραφο (τύπου Α΄) Ποινικού Μητρώου.
  6. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
  • Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5, 6 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση γι' αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο της έκδοσης της πρυτανικής πράξης του διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α' του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.  Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 
  • Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Παρατηρήσεις για το ΤΜΗΥΠ

  • Ο αριθμός αντιτύπων των εργασιών που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία είναι 4.

  • Ο αριθμός αντιτύπων του αναλυτικού υπομνήματος και βιογραφικού που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία είναι 22.

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών