Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Μελών ΔΕΠ - ΕΤΕΠ

 

Προκήρυξη νέας θέσης μέλους ΔΕΠ
στη βαθμίδα του Λέκτορα


Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών


Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης νέας θέσης τακτικού μέλους διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Λέκτορα :

Τομέας

Γνωστικό Αντικείμενο

Προθεσμία Υποβολής

Φύλλο Φ.Ε.Κ.

Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους

15.11.2004 124/15.7.2004

Οι σχετικές προκηρύξεις έχουν ήδη ανακοινωθεί στο Φ.Ε.Κ. και στον ημερήσιο τύπο όπου και περιγράφονται τα γενικά δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιοτήτων. Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανταποκριθούν στην προκήρυξη καταθέτοντας φάκελο υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Αθηνάς Κοσμοπούλου, kosmopoy@ceid.upatras.gr, τηλ. +30.261.0996940, FAX  +30.261.0991909). 

  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής τηλ:2610-996940 .
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών