Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις Εργασίας                    

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π .. 407/80
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η /Y ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προσλάβει διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, για το ακαδ. έτος 2005-2006, από πιστώσεις ΕΠΕΑΚ η Τακτικού προϋπολογισμού (εφόσον δοθούν), προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών για τα παρακάτω μαθήματα.
(Σε παρένθεση γράφεται εάν το μάθημα είναι Υποχρεωτικό η Επιλογής, καθώς και οι Διδακτικές ώρες Παραδόσεων, Φροντιστηρίου, Εργαστηρίου .)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

 1. «Εργαστήριο Προγραμματισμού» (Υ), 3ο εξ, (Δ1, Ε3).
 2. «Διακριτά Μαθηματικά Ι» (Υ), 3ο εξ, (Δ2, Φ2).
 3. «Μικροεπεξεργαστές» (Υ), 5ο εξ, (Δ2, Φ2).
 4. «Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της» (Ε), (Δ2, Φ2).
 5. «Κατανεμημένα Συστήματα Ι» (Ε), (Δ2, Φ2, Ε2).
 6. «Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε2).
 7. «Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε3).
 8. «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε2).
 9. «Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε2).
 10. «Αλγόριθμοι Επικοινωνιών» (Ε), (Δ2, Φ2, Ε2).
 11. «Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής» (Ε), (Δ2, Φ1).
 12. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ» (Ε), (Δ2,Φ1).

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

 1. «Εισαγωγή στο Λογισμικό ΙΙ (Γλώσσα Java)» (Υ), 2ο εξ, (Δ2, Φ2, Ε2).
 2. «Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών» (Υ), 2ο εξ, (Ε2).
 3. «Βασικά Ηλεκτρονικά» (Υ), 2ο εξ, (Δ2, Φ2).
 4. «Τεχνολογία Λογισμικού» (Υ), 4ο εξ, (Δ2, Φ1, Ε2).
 5. «Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών» (Υ), 4ο εξ, (Ε2, ΔΜ1).
 6. «Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών» (Υ), 6ο εξ, (Ε3, ΔΜ2).
 7. « Βάσεις Δεδομένων ΙΙ» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε3, ΔΜ3).
 8. «Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας» (Ε), (Δ2, Φ2, ΔΜ3).
 9. «Μικροϋπολογιστές» (Ε), (Δ2, Φ2, Ε3, ΔΜ3).
 10. «Εισαγωγή σε VLSI» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε3, ΔΜ3).
 11. «Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ» (Ε), (Δ2, Φ2, Ε2).
 12. «Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής» (Ε), (Δ2, Φ2).
 13. «Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας» (Ε), (Δ2).
 14. «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή» (Ε), (Δ2, Φ1, Ε2).
 15. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι» (Ε), (Δ2, Φ1).
 16. «Ε-επιχειρείν» (Ε), (Δ2).
 17. «Εργαστήριο Εφαρμογών της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων» (Ε), (Δ2, Ε2).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2005, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων σπουδών.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ για τίτλους που έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια Εξωτερικού.
 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, του οποίου την ιθαγένεια έχει ο υποψήφιος.
 6. Πιστοποιητικό τύπου Α' του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου περί εκπληρώσεως των στρατολογικών υποχρεώσεων ή μονίμου απαλλαγής εξ αυτών.
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
 8. Πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο ελληνικής γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας για πολίτες κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΛ : 2610-996940
FAX : 2610-993469
Email : kosmopoy@ceid.upatras.gr


Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών