Ειδικά Θέματα Σχεδίασης VLSI Συστημάτων

Μέρος Α: Σχεδίαση συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
Ανάγκη σχεδίασης συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης, Πηγές κατανάλωσης ισχύος στα CMOS κυκλώματα, Εκτίμηση κατανάλωσης ισχύος βασισμένη σε εξομοίωση, Πιθανοτική εκτίμηση κατανάλωσης ισχύος, Βελτιστοποίηση για χαμηλή κατανάλωση σε επίπεδο κυκλώματος, Βελτιστοποίηση για χαμηλή κατανάλωση σε επίπεδο πυλών, Βελτιστοποίηση για χαμηλή κατανάλωση σε επίπεδο RTL, Βελτιστοποίηση για χαμηλή κατανάλωση σε επίπεδο συστήματος, Λογισμικό για χαμηλή κατανάλωση ισχύος, εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέρος B:  Έλεγχος ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων.
Είδη ελέγχου ορθής λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων, φυσικές βλάβες και μοντέλα σφαλμάτων, ανίχνευση και διάγνωση σφαλμάτων, εξομοίωση σφαλμάτων, εξαγωγή διανυσμάτων δοκιμής για λογικό έλεγχο, τεχνικές ελέγχου που βασίζονται στην μέτρηση ρεύματος, τεχνικές σχεδίασης για εύκολο έλεγχο ορθής λειτουργίας, scan paths, boundary-scan, τεχνικές εμφωλευμένου ελέγχου, κυκλώματα παραγωγής διανυσμάτων δοκιμής, κυκλώματα συμπίεσης, έλεγχος ορθής λειτουργίας μνημών, έλεγχος ορθής λειτουργίας System-on-a-Chip, εργαστηριακές ασκήσεις.