Τίτλος Μαθήματος Βασικά Ηλεκτρονικά
Κωδικός Αριθμός Μαθήματος 23Y165
Τύπος του Μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Επίπεδο του Μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος Σπουδών Πρώτο
Εξάμηνο Δεύτερο
Πιστωτικές Μονάδες ECTS 3
Όνομα διδάσκοντος ή διδασκόντων Χ. Χρηστίδης, Θ. Χανιωτάκης
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Στόχοι Εκμάθησης
 1. Κατανόηση των βασικών αρχών της φυσικής των ημιαγωγών και της pn επαφής. Εξοικείωση με τις εξισώσεις λειτουργίας της διόδου και τη χαρακτηριστική i-v (ρεύματος – τάσης).
 2. Η χρήση των διαφόρων κυκλωματικών μοντέλων της διόδου σε απλά κυκλώματα: Το μοντέλο μεγάλου σήματος για τη μελέτη κυκλωμάτων ανόρθωσης και το μοντέλο μικρού σήματος για εφαρμογές επεξεργασίας σημάτων.
 3. Η κατανόηση της βασικής λειτουργίας της διόδου Zener σαν στοιχείο παραγωγής τάσης αναφοράς και η χρήση απλών μοντέλων για την ανάλυση βασικών ρυθμιστών τάσης.
 4. Κατανόηση της φυσικής λειτουργίας των διπολικών τρανζίστορ, καθορισμός και επιλογή του σημείου λειτουργίας ενός κυκλώματος με τρανζίστορ, κατανόηση της αρχής ενισχυτών μικρού σήματος.
 5. Κατανόηση του μοντέλου μεγάλου σήματος του διπολικού τρανζίστορ και εφαρμογή του σε απλά κυκλώματα ενίσχυσης.
 6. Κατανόηση της λειτουργίας του διπολικού τρανζίστορ σαν διακόπτης. Ανάλυση βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων λογικών πυλών.
 7. Η βασική λειτουργία των MOSFET τύπου προσαυξήσεως με κατανόηση των καμπυλών i-v και των εξισώσεων ορισμού τους.
 8. Εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο τα κυκλώματα MOSFET τύπου προσαυξήσεως πολώνονται.
 9. Κατανόηση της ιδέας και της λειτουργίας των διακοπτών MOSFET. Ανάλυση των διακοπτών MOSFET και των ψηφιακών πυλών.
Δεξιότητες Γνώση των βασικών αρχών ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Προαπαιτήσεις Προαπαιτούμενο είναι η ύλη του μαθήματος «Θεωρία Κυκλωμάτων».
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
 1. Ημιαγωγοί και Δίοδοι
  Ηλεκτρική Αγωγιμότητα σε διατάξεις Ημιαγωγών, Επαφές pn και δίοδοι ημιαγωγών, Μοντέλα κυκλωμάτων για την δίοδο ημιαγωγών: Μοντέλο διόδου Μεγάλου-Σήματος, Μοντέλο διόδου Μικρού-Σήματος, Τμηματικά Γραμμικό Μοντέλο διόδου, Κυκλώματα Ανόρθωσης, Ανορθωτής Πλήρους-Κύματος, Ανορθωτής Γέφυρας, DC Τροφοδοτικά Ισχύος, Δίοδοι Zener και Ρύθμιση Τάσης, Εφαρμογές στην Επεξεργασία Σήματος: Δίοδος Ψαλιδισμού, Δίοδος Φωρατή Κορυφής, Δίοδος Σύσφιξης
 2. Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT)
  Τα τρανζίστορ σαν Ενισχυτές και Διακόπτες, Λειτουργία του Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής, Προσδιορισμός της περιοχής Λειτουργίας ενός BJT, Επιλογή ενός Σημείου Λειτουργίας στα BJT,Μοντέλο BJT Μεγάλου-Σήματος, Μοντέλο Μεγάλου-Σήματος στο npn BJT, Τα BJT σε Διακόπτες και Πύλες.
 3. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET)
  Κατηγορίες Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, MOSFETs τρόπου-Επαύξησης, Λειτουργία του n-κάναλου MOSFET τρόπου-Επαύξησης, Κυκλώματα πόλωσης MOSFET, Λειτουργία του p-κάναλου MOSFET τρόπου-Επαύξησης, MOSFET Διακόπτες, Ψηφιακοί Διακόπτες και Πύλες
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
 1. «Ηλεκτρονική, Τόμος 2- Θεωρία και Εφαρμογές της Επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού», Συγγραφέας: G. Rizzoni, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN: 960-02-1936-2.
 2. «Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα», Τόμος Β, Συγγραφείς: Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου, ISBN: 9789607510105.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι Παράδοση θεωρητικών μαθημάτων με διαλέξεις και φροντιστήριο με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Γραπτές εξετάσεις
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά