Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Θέσεις ΔΕΠ-ΕΤΕΠ                    

 
 
Προκήρυξη μιας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη μιας νέας θέσης τακτικού μέλους διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ):

 

Τομέας Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα
Λογικού Συστήματα Λογισμικού Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή

Η προκήρυξη ανακοινώθηκε (διορθωμένη από το Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 99 όπου δεν αναγραφόταν η βαθμίδα του Επίκουρου) στο υπ' αριθμ.  117 Φ.Ε.Κ. (Παράρτημα) της 6/7/05. Στο Φ.Ε.Κ.  υπ' αριθμ. 99 περιγράφονται τα γενικά δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιοτήτων. Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανταποκριθούν στην προκήρυξη καταθέτοντας φάκελο υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Αθηνάς Κοσμοπούλου, email kosmopoy@ceid.upatras.gr, τηλ. +30.261.0996941, FAX  +30.261.0991909) μέχρι τις 29 Αυγούστου 2005.

Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για υποψηφίους με αναγνωρισμένο ερευνητικό και διδακτικό έργο υψηλής στάθμης στις περιοχές των Βάσεων Δεδομένων, Δικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογίας Λογισμικού, Τεχνολογιών και Γλωσσών Προγραμματισμού, Μεταφραστών και Λογισμικού Συστημάτων. Είναι επίσης επιθυμητό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα για τη δυνατότητα παρουσίασης των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων με ομιλία προς το Τμήμα και συναντήσεις με τα μέλη του.

 Δικαιολογητικά σύμφωνα με το νόμο

 1. Βιογραφικό σημείωμα

 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.

 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα.

 4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 5. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική χρήση).

 6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

 • Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5, 6 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση γι' αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο της έκδοσης της πρυτανικής πράξης του διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α' του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.  Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 

 • Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Παρατηρήσεις για το ΤΜΗΥΠ

 • Ο αριθμός αντιτύπων των εργασιών που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία (για κάθε θέση) είναι 4.

 • Ο αριθμός αντιτύπων του αναλυτικού υπομνήματος και βιογραφικού που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία είναι 20 για τη θέση του Αναπληρωτή και 22 για τη θέση του Επίκουρου.

 • Σε περίπτωση ενδιαφέροντος και για τις δυο βαθμίδες, τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά, μια φορά για την κάθε βαθμίδα (δηλ. 8 αντίτυπα εργασιών και 42 αντίτυπα αναλυτικοήυ υπομνήματος.)

   
     
  © 2005 Webadmin
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
  Πανεπιστήμιο Πατρών